Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

POLSKA FEDERACJA SZTUK WALK

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKA FEDERACJA SZTUK WALK w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z trenowaniem i propagowaniem sztuk walk.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest: WARSZAWA.
 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, oraz swych członków.
 9. Czas stowarzyszenia jest nieograniczony.

10.  Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent m. ST. Warszawy.

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, odznaki i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

13.  Celem Stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja Sztuk Walk we wszystkich formach kultury fizycznej, rekreacji, sportu i sportu profesjonalnego, a także czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym środowiska.

14.  Współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenia dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku,

15.  Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

16.  Propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych a także rozpowszechniania stosowania innych form aktywnego wypoczynku w szczególności wśród młodzieży,

17.  Tworzenie i rozwijanie kół i grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu różnych dziedzin sportowych,

18.  Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży,

19.  Organizowanie wykładów i spotkań ze znanymi sportowcami oraz innymi specjalistami i autorytetami z zakresu kultury fizycznej i sportu;

20.  Współpracę mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w przedszkolach, szkołach – w tym szkołach specjalnych, domach dziecka,

21.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)   Opracowanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia i czuwanie nad ich realizacją,

b)   Opracowanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkolenia,

c)   Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, szkolenia i doskonalenia instruktorów oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

d)   Opracowanie planów i form egzaminowania, regulaminów egzaminowania na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie w sztukach walk; w oparciu o instytucje i organizacje rządowe i międzynarodowe,

e)   Prowadzenie kontaktów sportowych i szkoleniowych z organizacjami w kraju i za granicą.

f)    Prowadzenie zajęć z zakresu rekreacji,

g)   Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Stowarzyszenia; oraz kontroli przestrzegania przez nich statutu. Stworzenie Karty Praw i Obowiązków Sportowca, postanowień oraz przepisów i regulaminów uprawiania Sztuk Walk.

h)   Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, oraz uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych zawodach sportowych.

i)    Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych,

j)    Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,

k)   Organizowanie kursów, seminariów, zgrupowań, obozów i egzaminów dla zawodników, instruktorów, sędziów; oraz innych członków i wydawanie stosownych zaświadczeń,

l)    Współdziałanie w organizowaniu różnych form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,

m)   Reprezentowanie swoich członków wobec władz i organizacji kultury fizycznej,

n)   Prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej,

 • o)   Podejmowanie innych zadań w celu realizacji działalności statutowej, lub do których zobowiązane będzie na mocy ustaw, albo przez organizację w których zostanie zrzeszona.

W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

22.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

23.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)   zwyczajnych,

b)   wspierających,

c)   honorowych.

24.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)   złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)   przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

c)   jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie została pozbawiona praw publicznych.

25.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

26.  Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń

27.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

28.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

29.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być:

a). osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,

b). osoby prawne (Członkowie wspierający Stowarzyszenie): pod warunkiem wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia co najmniej 10-krotności maksymalnej rocznej składki członkowskiej,

c). osoby fizyczne: pod warunkiem wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia co najmniej 5-krotnej maksymalnej rocznej składki członkowskiej,

d). inne osoby prawne (Członkowie wspierający Stowarzyszenie) lub fizyczne, które uzyskają ten tytuł uchwałą Zarządu.

30.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. Tytuł „Członków Honorowych Stowarzyszenia” jest nadawany w drodze uchwały Zarządu na czas określony lub nieokreślony.

31.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)   jest uprawniony do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,

c)   ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ramach życia zawodowego i prywatnego

d)   korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

e)   udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

f)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

32.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)   regularnego opłacania składek.

33.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

34.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

35.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

36.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)   wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego (co najmniej 12-miesięczne), nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

37.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zgromadzenie Członków,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

38.  Kadencja władz.

a)   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia o których mowa w pkt. 36 trwa 5 lat, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów – Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata; bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

b)   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

39.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

40.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

41.  Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

42.  Walne Zebranie Członków Zwyczajne Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej dwóch Członków Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków Stowarzyszenia. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Zwyczajne Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. Termin odbycia Walnego Zebrania Członków Zwyczajnego Stowarzyszenia musi przypadać w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia wniosku. Zarząd powiadamia Członków listownie, faxem albo pocztą elektroniczną o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zwyczajnego Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem terminu obrad.

43.  W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia powinna uczestniczyć co najmniej jedna trzecia Członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim, wyznaczonym 30 minut po upływie pierwszego terminu – może ono skutecznie obradować, w tym podejmować ważne uchwały, bez względu na liczbę obecnych Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

44.  Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

45.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

46.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)   uchwalania zmian statutu,

c)   wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)   udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)    uchwalanie budżetu,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)   podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

n)   rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • o)   podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, oraz w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

47.  Zmiana Statutu wymaga większości bezwzględnej głosów przy obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych Członków zwyczajnych Stowarzyszenia w drugim terminie.

48.  Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości bezwzględnej głosów przy obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

49.  Każdemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

50.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu  wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

51.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

52.  Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

53.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

54.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)   realizacja celów Stowarzyszenia,

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)   sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)   zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)   przyjmowanie i skreślanie członków.

55.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

56.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

57.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)   składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

58.  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

59.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)   ze składek członkowskich,

b)   darowizn, spadków, zapisów,

c)   dotacji i ofiarności publicznej,

d)   dochodów z własnej działalności.

60.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

61.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

62.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

63.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

65.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

66.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.